Hva leter du etter?

Din rett til ferie og feriepenger som nyutdannet første året i arbeidslivet

Din rett til ferie og feriepenger som nyutdannet første året i arbeidslivet

Det første året i arbeidslivet vil du på lik linje med andre arbeidstakere ha rett på ferie, men ikke feriepenger. Ferieloven skiller mellom retten til ferie og retten til feriepenger. Hvor mye ferie du har rett på, avhenger av når på året du begynte å jobbe. Retten til feriepenger avhenger av hva du tjente i fjor. Under ferie opparbeider du deg ikke lønn. Feriepengene skal kompensere for lønnsbortfallet under ferien. Full lønnskompensasjon forutsetter full opptjening av feriepenger, noe som igjen forutsetter at du har vært i arbeid hos arbeidsgiveren i hele opptjeningsåret, altså året før du tar ut ferie. Hvis du ikke arbeidet i hele 2022, vil feriepengeutbetalingen i 2023 ikke dekke lønnsbortfallet under ferien fullt ut. Dette kan påvirke hvor mange feriedager arbeidsgiver kan kreve at du tar ut det første ferieåret.

Retten til ferie første året i arbeidslivet

Ferielovens utgangspunkt er at alle arbeidstakere har rett til ferie i 25 virkedager i året. Ferieloven regner lørdager som virkedag, og gir dermed rett på til sammen 4 uker og én dag ferie. De aller fleste har imidlertid en avtalefestet rett til fem ukers ferie. Denne retten følger enten av tariffavtale eller arbeidsavtale. Retten til full ferie forutsetter at du startet å jobbe senest 30. september. Oppstart etter 30. september gir deg bare rett til én ukes ferie det første året.

Retten til feriepenger første året i arbeidslivet

Selv om du har rett på fem ukers ferie det første året, betyr ikke det at du har rett på feriepenger. Hvor mye du får i feriepenger avhenger som nevnt av hvor mye du tjente året i forveien, altså opptjeningsåret. For arbeidstakere med rett til ferie i 25 virkedager i året, vil feriepengene utgjøre 10,2 % av bruttolønnen i opptjeningsåret. Dersom du har rett til fem ukers ferie, er feriepengesatsen på 12 %. Dersom du startet å jobbe i august 2022 vil du bare ha opparbeidet deg feriepenger for deler av opptjeningsåret, nemlig august til desember 2022. Feriepengegrunnlaget ditt for sommeren 2023 vil derfor utgjøre enten 10,2 % eller 12 % av bruttolønnen din for denne perioden, avhengig av om du har rett til fire eller fem ukers ferie.

Rett til å motsette deg ferieavvikling

Dersom feriepengene ikke vil dekke lønnsbortfallet under feriefraværet, kan du motsette deg å ta ut ferie. Dette er for å unngå et stort lønnsbortfall når feriepenger utbetales i stedet for lønn, som vanligvis utbetales samlet i mai eller juni. Dersom virksomheten du jobber i innstiller driften helt eller delvis i forbindelse med ferie, for eksempel under fellesferien, kan du likevel pålegges til å ta ut ferie, uavhengig av hvor mye feriepenger du har opptjent.

Dersom du ser at du ikke har råd til å ta ut ferie fordi du ikke har opparbeidet rett til fulle feriepenger, bør du varsle arbeidsgiver om dette så snart som mulig. Dette slik at du unngår at arbeidsgiver «trekker» deg i lønn i juni.  Husk da på at du må jobbe i stedet for å avvikle ferie.

Ferieloven vil bli endret

Dagens ordning er i strid med EUs arbeidstidsdirektiv, som fastslår at alle arbeidstakere skal ha minst fire ukers betalt ferie fra første arbeidsår. Det er derfor satt i gang et arbeid for å endre loven. Når loven blir endret er foreløpig uvisst.

 

Publisert 8. juni 2023