Hva leter du etter?

Nye tiltak av betydning for deg som arbeidsgiver

Regjeringen innførte nye tiltak i går kl. 19, med virkning fra kl. 24 natt til torsdag 9. desember. For arbeidsgivere er tiltakene under særlig relevante. I tillegg kan permittering aktualisere seg for mange virksomheter.

Nye tiltak av betydning for deg som arbeidsgiver

Regjeringen innførte nye tiltak i går kl. 19, med virkning fra kl. 24 natt til torsdag 9. desember. For arbeidsgivere er tiltakene under særlig relevante. I tillegg kan permittering aktualisere seg for mange virksomheter.

Nasjonal anbefaling om hjemmekontor: Sammenliknet med tiltaket innført 3. desember er det nå anbefalt å jobbe hjemmefra for alle dersom det er mulig. Unntak gjelder for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge. Vi har følgende tips til arbeidsgivere med arbeidstakere på hjemmekontor:

  • Hjemmekontor som nasjonal hovedregel fordrer oppfølgning av arbeidstakere digitalt og det er viktig at arbeidsgivere bruker erfaringene fra tidligere perioder med hjemmekontor til å iverksette tiltak raskt. Dette vil gjelde utstyr til bruk på hjemmekontor så vel som digitale møteplasser for så sikre forsvarlig arbeidsmiljø og drift. Ukentlige digitale møter med hele arbeidsstokken er en god arena for å fange opp arbeidstakeres innspill om arbeidssituasjonen og diskutere faglige spørsmål.
  • I tillegg bør ledere ha noe tettere kontakt med enkeltmedarbeidere for å sikre et tilfredsstillende psykososialt arbeidsmiljø og nødvendig faglig veiledning. Arbeidstakere kan kvie seg for å ta opp forhold når det krever en telefonsamtale, og arbeidsgivere bør her være føre-var.
  • Når det gjelder de vanskelige personalsakene er det viktig at oppfølgningen av disse ikke stopper opp når hjemmekontor er den klare hovedregel. Det gjelder arbeidstakere som ikke presterer og sykefraværssaker. Arbeidsgiver må kunne kreve fulle arbeidsprestasjoner på dagene man er frisk, og helt eller delvis arbeidsudyktighet krever egenmelding og sykemelding.

Koronaordninger for ledige og permitterte: Regjeringen forlenger følgende ordninger ut januar 2022:

  • Midlertidig rett til forlengelse av dagpengene for ledige.
  • Perioden med fritak fra lønnsplikt under permittering blir forlenget slik at permitterte beholder dagpengene ved permittering ut over 1. januar.
  • Forhøyet dagpengesats på 80 prosent kompensasjon for den delen av dagpengene som er under 3 ganger grunnbeløpet.
  • En ledig kan jobbe opp til 60 prosent av vanlig arbeidstid før dagpengene bortfaller, mot normalt 50 prosent.

Omsorgspenger: I 2021 doblet staten antall omsorgsdager. Regjeringen foreslår at dette også skal gjelde for 2022. Antall omsorgsdager vil trolig gjelde uavhengig av om fraværet er knyttet til koronarelatert fravær.

Sykefravær: Regjeringen foreslår at staten vil dekke kostnader knyttet til koronarelatert sykefravær fra og med dag seks. Dette innebærer at arbeidsgiverperioden for sykepenger dekket av arbeidsgiver reduseres til fem dager for koronarelatert sykefravær.

Behov for permittering aktualiserer seg: Tiltakene som berører arrangementer, sammenkomster og serveringssteder vil kunne medføre at virksomheter i servering- og utelivsbransjen må beslutte kostnadsreduserende tiltak som følge av tapt oppdragsmengde, herunder permittering. Arbeidsgivere som ønsker å permittere må som kjent ha «saklig grunn» for dette. Behovet for permittering må knytte seg til virksomhetens forhold konkret, og en nedgang i omsetning som følge av tiltakene vil typisk oppfylle vilkåret om saklig grunn. Dersom man skal permittere må arbeidsgivere huske på å følge prosessreglene for permittering, herunder utarbeidelse av permitteringsvarsel og drøftelser med de tillitsvalgte. For å hjelpe arbeidslivet med å holde folk i arbeid har Regjeringen møte med arbeidslivets parter i dag angående gjenåpningen av den nasjonale kompensasjonsordningen. En åpning av kompensasjonsordningen vil trolig minske behovet for permittering. Vi vil følge utviklingen.

Publisert 8. desember 2021