Hva leter du etter?

Temperaturmåler for ulike tilknytningsformer i arbeidslivet

Temperaturmåler for ulike tilknytningsformer i arbeidslivet

Tidligere i november la Fafo frem sin rapport om ulike tilknytningsformer i arbeidslivet. Ved fremleggelsen av rapporten uttalte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie at det er ingenting som tyder på at vi får europeiske tilstander i Norge, hvor om lag 8 prosent er midlertidig ansatt i Norge, mens gjennomsnittet for EU over 14 prosent. Fafos samlede analyse er:

«at to tredjedeler av norske ansatte har en tradisjonell ansettelse i betydningen at de er lønnstakere med fast ansettelse i heltidsstilling. Ytterligere 9 prosent har samme tilknytning, men jobber lang deltid. I Norge vil slike jobber i hovedsak ikke være regnet som atypiske eller at arbeidstakeren befinner seg i en utrygg posisjon. I tillegg kommer selvstendige innen primærnæringene og selvstendige med ansatte, som også ligger nær den generelle oppfatningen av hva som er en typisk eller tradisjonell ansettelse. Disse fire kategoriene utgjør til sammen 79 prosent av de sysselsatte. Andelen som har typiske/tradisjonelle tilknytninger er stabil over tid, og det samme gjelder for atypiske tilknytninger slik vi kan måle dem i AKU. Det er også mulig å sammenligne Norge med EU-landene sett under ett. Norge har flere i typiske/tradisjonelle tilknytninger (fast ansatt i heltid/lang deltid eller selvstendig med ansatte) enn det som er gjennomsnittet for EU. Forskjellene er mindre for unge arbeidstakere enn for gruppen 25 til 54 år. En viktig forklaring er at mange unge i Norge jobber kort deltid, noe som også avspeiler at mange kombinerer utdanning med en ekstrajobb. I EU finner vi flere unge i kategorien selvstendig uten ansatte enn i Norge. Hos oss utgjør denne gruppen om lag én prosent av sysselsatte under 25 år.»

Selv om Norge er best i klassen når det kommer til stabile tilknytningsformer vil tydeligere regler om fast ansettelse og strengere regler til innleie i visse bransjer gjelde fra nyttår av. Hauglie understreker i sin festtale at midlertidighet er veien til en fast tilknytning til arbeidslivet og snakker pent om resultatene av tidligere utvidelser i adgangen til midlertidig ansettelse. Regjeringen har tydeligvis ikke fått nok kunnskap om tilknytningsformer i arbeidslivet og har bestilt en ny rapport fra Fafo som i perioden 2018-2022 skal se nærmere på bruken av bruken av selvstendige oppdragstakere og tjenesteentrepriser. Hele rapporten kan du leser her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilknytningsformer-i-norsk-arbeidsliv/id2618081/

Publisert 26. november 2018