Hva leter du etter?

Feriefastsetting – hva må du som arbeidsgiver gjøre?

Det nærmer seg sommer og tid for ferie. Hvem bestemmer tidspunktet for ferien, hvor mange uker ferie kan arbeidstaker kreve, og når skal ferieplanen være klar? Hvilke endringer i ferieloven kan vi vente oss?

Feriefastsetting – hva må du som arbeidsgiver gjøre?

Det nærmer seg sommer og tid for ferie. Hvem bestemmer tidspunktet for ferien, hvor mange uker ferie kan arbeidstaker kreve, og når skal ferieplanen være klar? Hvilke endringer i ferieloven kan vi vente oss?

Hvor lang ferie har arbeidstakere krav på?

Arbeidstaker har rett og plikt til å ta ut ferie. Arbeidsgiver skal på sin side både legge til rette og sørge for at ferien avvikles. Arbeidsgiver kan blant annet pålegge den ansatte ferie, dersom vedkommende ikke ønsker å ta ut ferie.

Ferieloven gir alle arbeidstakere rett på 4 uker og 1 dag ferie. De fleste har etter individuell avtale eller tariffavtale imidlertid krav på en femte ferieuke. Ferieloven gir i tillegg arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret krav på ytterligere en uke ferie, den såkalte «senioruka».

Tidspunkt for ferieavvikling – krav til drøftelser

Arbeidstaker kan kreve at tre uker av ferien avvikles sammenhengende i hovedferieperioden, som løper fra 1. juni til 30. september. Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte med den enkelte arbeidstaker når ferien skal avvikles. Drøftelsene skal skje så tidlig at arbeidstaker får en reell mulighet til å påvirke tidspunktet for ferieavviklingen. Dersom arbeidstaker og arbeidsgiver er uenige om tidspunktet for ferieavvikling, er det arbeidsgiver – i kraft av sin styringsrett – som bestemmer.

En arbeidstaker som avvikler tre uker ferie i hovedferieperioden kan kreve å få avviklet den resterende ferien sammenhengende. Arbeidstaker kan be om at denne avvikles i forbindelse med hovedferien, men har ikke krav på å få lagt den resterende ferien dit.

Et unntak fra utgangspunktet om at arbeidsgiver bestemmer tidspunktet for ferie gjelder for senioruka. Arbeidstaker fastsetter selv tiden for avvikling av denne uka, og hvorvidt dagene skal tas ut enkeltvis eller samlet. Det eneste som kreves er at arbeidstaker varsler arbeidsgiver minst to uker i forkant av ferien. Loven åpner imidlertid opp for at partene kan avtale en annen ordning, for eksempel en begrensning i arbeidstakers rett til å ensidig fastsette tidspunktet for ferien.

Når må ferielistene være klare?

Arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig, og senest to måneder før ferien. Arbeidstaker må med andre ord kreve underretning om ferie – arbeidsgiver har etter loven ingen plikt til å overholde tomånedersfristen med mindre arbeidstaker uttrykkelig etterspør dette. Uavhengig av om arbeidstaker ber om det, vil det imidlertid være god ledelse å gi slik informasjon så tidlig som mulig.

Arbeidsgivers adgang til å endre allerede fastsatt ferie

Når arbeidsgiver har fastsatt ferie og underrettet arbeidstaker, er dette i utgangspunktet bindende. Ferieloven åpner likevel for at ferie som arbeidstaker er underrettet om kan endres av arbeidsgiver dersom det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser. Det er også en forutsetning for slik ensidig endring at den fastsatte ferien vil skape vesentlige driftsproblemer, og at det ikke kan skaffes stedfortreder.

Før beslutning om endring av ferie fattes plikter arbeidsgiver å drøfte spørsmålet med arbeidstaker. Arbeidsgiver kan bli ansvarlig for å dekke eventuelle merutgifter arbeidstaker har ved at ferien blir flyttet. Slike kostnader må arbeidstaker opplyse arbeidsgiver om under drøftingen.

Endringer i ferieloven på trappene – vil få betalt ferie fra første arbeidsår

Ved avvikling av ferie har arbeidstaker ikke krav på lønn. Feriepengene skal kompensere for at lønnen faller bort ved ferie. Rent praktisk utbetales feriepenger og ikke lønn i juni måned, uavhengig av når ferien avvikles.

Den norske ordningen for feriepengeopptjening innebærer at opptjening av feriepenger skjer året før ferien avvikles. Dette medfører at arbeidstakere ikke får betalt ferie det første året de jobber. Dette rammer en rekke grupper, blant annet nyutdannede som starter i sin første jobb og personer som går fra å være selvstendig næringsdrivende til arbeidstakere. EUs arbeidstidsdirektiv, som Norge er bundet av gjennom EØS-avtalen, slår imidlertid fast at alle arbeidstakere årlig har krav på fire ukers betalt ferie. Det er fra flere hold tatt til orde for at det norske systemet for opptjening av feriepenger er i strid med EU-retten, og en endring av ferieloven har lenge vært etterlyst.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har nylig varslet en ekstern utredning av ulike modeller for opptjening av feriepenger, slik at arbeidstakere kan få ferie og feriepenger det første året i arbeid. Dette vil sannsynligvis medføre at ferieloven blir endret slik at alle arbeidstakere, inkludert de som har sitt første år i arbeidslivet, får fire uker betalt ferie. Det er foreløpig uvisst når lovforslaget blir klart.

For å bøte på de økonomiske konsekvensene arbeidstakere som ikke har opptjent fulle feriepengerettigheter opplever, bestemmer ferieloven at denne gruppen kan motsette seg ferieavvikling i den grad feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet. En arbeidstaker som har krav på fem ukers ferie, men som kun har opptjent feriepenger som dekker lønnsbortfall for to uker, kan motsette seg ferieavvikling de resterende tre ukene.

 

 

Publisert 5. mai 2023