Hva leter du etter?

Ikke bråstopp for innleie likevel

I sommer fremmet regjeringen et lovforslag som i korthet går ut på at man ikke lenger skal kunne leie inn arbeidskraft fra bemanningsbyråer med mindre det dreier seg om reelle vikariater. Adgangen til å leie inn arbeidskraft for å dekke opp behov av «midlertidig karakter», typisk ved sesongmessige svingninger faller dermed bort. Lovforslaget ligger nå til behandling i Stortinget og antas å bli vedtatt i løpet av høsten og med iverksettelse fra 2023.

Ikke bråstopp for innleie likevel

I sommer fremmet regjeringen et lovforslag som i korthet går ut på at man ikke lenger skal kunne leie inn arbeidskraft fra bemanningsbyråer med mindre det dreier seg om reelle vikariater. Adgangen til å leie inn arbeidskraft for å dekke opp behov av «midlertidig karakter», typisk ved sesongmessige svingninger faller dermed bort. Lovforslaget ligger nå til behandling i Stortinget og antas å bli vedtatt i løpet av høsten og med iverksettelse fra 2023.

Lovforslaget innebærer at man enten må foreta direkte midlertidige ansettelser, sette ut arbeidet til underleverandører eller inngå særskilt avtale med fagforeningen der hvor det er adgang til det. Dette vil kunne få betydelige konsekvenser for en rekke bransjer og virksomheter. I et høringsnotat av 11. oktober har regjeringen derfor foreslått særlige regler for innleie av rådgivere med spesialkompetanse og innleie i helsesektoren.

Innleie av rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse

Departementet foreslår å åpne for innleie av rådgivere og konsulenter, f.eks. IT-konsulenter eller kommunikasjonsrådgivere dersom:

  • Den innleide har spesialkompetanse.
  • Den innleide yter rådgivnings- og konsulenttjenester innen et bestemt fagområde.
  • Den innleide skal arbeide innenfor et avgrenset prosjekt. Arbeidet må derfor ha en noenlunde klar arbeidsmessig avgrensning og en naturlig avslutning. I dette ligger at arbeidet må skille seg fra det som utgjør innleievirksomhetens ordinære drift.

Dersom det er et varig eller konstant behov for den innleides kompetanse vil det ikke være adgang til innleie etter denne unntaksbestemmelsen.

Innleie av helsepersonell til helse- og omsorgstjenesten

I helse- og omsorgssektoren benyttes innleie i dag både der det ikke er mulig å få tak i kvalifiserte arbeidstakere til faste ansettelser og ved kapasitetsutfordringer. Regjerningen foreslår at man fortsatt skal kunne leie inn personell dersom dette er nødvendig for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten. Det er virksomheten selv som må foreta denne konkrete vurderingen. Dersom forsvarlig drift kan sikres ved annen type bemanning, skal innleie ikke benyttes.

Innleie vil kun være tillat i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd bokstav a. De typiske tilfellene vil være innleie ved uforutsette arbeidsstopper og generelle sesongsvingninger.

Behov for å gjennomgå innleieavtaler og virksomhetens bemanningsbehov

Selv om den varslede forskriften vil redusere konsekvensene av lovendringen, vil lovforslaget fortsatt medføre en betydelig begrensning i innleieadgangen. Alle virksomheter bør derfor så snart som mulig både sikre seg oversikt over inngåtte innleieavtaler, analysere kommende bemanningsbehov og foreta en vurdering av hvordan man kan møte disse behovene innenfor rammene av det nye regelverket.

Publisert 21. oktober 2022